Başvuru Koşulları ve Başvuru Dokümanları

Haklara Destek Programı Hak Temelli Yaklaşım politika belgesine web sitesimizin üst menüsünde bulunan Hakkımızda kısmından ulaşabilirsiniz. Birleşmiş Milletler tarafından Hak Temelli Yaklaşım, insani gelişme süreci için normatif olarak uluslararası insan hakları standartlarına dayanan ve uygulamada insan haklarını destekleme ve korumaya yönelik, kavramsal bir çerçeve olarak tanımlanır. Gelişim sorunlarının merkezinde yatan eşitsizlikleri analiz etmeyi, ayrımcı uygulamaları ve adil olmayan güç dağılımını düzeltmeyi amaçlar. Uzun vadeli olarak kırılgan ve dışlanmış gruplar için kapsayıcı ve ayrımcılığa karşı çalışmalarla en ağır hak ihlallerini de içerecek şekilde insan, hayvan ve çevre hakları alanında sorumlu kişi ve kurumların sorumluluğunu tanımlamayı ve arttırmayı, hak sahiplerinin haklarını talep etme çerçevesinin güçlenmesi ve katılımını hedefler.

Sorularınızı iletmeden önce sorunuzun başvuru rehberinde, destek videolarında, hazırladığımız ek kılavuzlarda ve Sıkça Sorulan Sorular kısmında olmadığından emin olmanızı rica ediyoruz. Daha sonrasındacevaplanmadığını düşündüğünüz soru ya da sorularınızı basvuru@haklaradestek.org adresine iletebilirsiniz. Bu sorularınızı iletmeniz için son gün 20 Haziran. Sizlere en geç 23 Haziran’da dönüş yapacağız. E-posta adresimize ek olarak bir de Destek Masası kurduk. Bize haftanın 4 günü Salı-Çarşamba-Perşembe ve Cuma günleri, 10:00 ile 16:00 arasında 0546 903 03 56 no’lu telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Programı tanıtan bir tanıtım toplantısı yapılmayacak. Fakat 30 Mayıs, 13 ve 20 Haziran tarihlerinde düzenleyeceğimiz çevrimiçi soru-cevap toplantılarına katılarak başvuru sürecine dair sorularınızı iletebilirsiniz. Bu toplantılara haklaradestek.org websitemizden kayıt olabilirsiniz.

Programa üniversite araştırma merkezleri başvuramaz. Programa yalnızca vakıf, dernek ya da kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatifler başvurabilir.

Başvuru sahibi STÖ’nün belirlenen 2 öncelik alanında faaliyet gösteriyor olması başvuru koşulu değildir. Ancak öncelikli faaliyet alanlarında çalışma yapmak değerlendirme sürecinde ayırt edici bir kriterdir.

Programa bireysel başvuru yapılamaz.

Evet, ancak sadece genel merkezinden bağımsız tüzel kişiliği olan şubeler programa bağımsız olarak başvurabilir. Başvuru sayısında bir sınırlama olmamakla beraber; şube sayısı 20 veya altı olan STÖ’ler en fazla 2 şube için, şube sayısı 21 ve üstü olan STÖ’ler en fazla 3 şube için hibe desteği almaya hak kazanabilir.

Bir kurum en az 25,000 Euro en fazla 45,000 Euro hibe talep edebilir. Talep edilen hibe tutarı başvurucunun hibe dönemini kapsayan iki yıl için öngördüğü kurumsal gelir kaynaklarının %90’ından fazla olamaz.

Kâr amacı gütmeyen kooperatifler, içinde kârın hissedarlara dağıtılmasını yasaklayan bir hüküm bulunan kuruluş sözleşmesini başvuru aşamasında diğer destekleyici belgelerle beraber sunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda başvuru yapacak kooperatif, son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu yoluyla, kârının hissedarlara dağıtılmamış olduğunu kanıtlamalıdır. Ayrıca kooperatif, kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararını sunmalıdır.

Başvuru tarihi ile ilgili istisna uygulanmasına onay verilmiş kurumlar 2021 yılı resmi finansal tablolarına dayanarak gelir bildirimi yapacak. 2021 geliri 2,265,000 TL'nin altında olan kurumların başvurusu kabul edilecek.

Başvurunun tek bir kurum tarafından yapılması beklenir, başvurunun başarılı bulunması haline tek bir kurum hibe ve kapasite gelişim desteğinden faydalanır.

Belediyeler ne yazık ki başvuramıyor.

Barolar maalesef Haklara Destek Programına başvuramaz.

Haklara Destek Programı Türkiye’de yerleşik tüm insan hakları örgütlerinin başvurusuna açıktır. Başvuru sahibi örgütün idari kontrol aşamasını geçmesi için son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği en az 1 hak temelli faaliyet olması gerekir.

Başvurunun Finansal Boyutu

Sosyal güvenlik ücretleri ve diğer ücretle ilgili maliyetler uygun maliyettir. Başvuru rehberinde uygun maliyet ve uygun olmayan maliyetler listeleniyor.

Bütçe hazırlarken insan kaynağı kalemi ile ilgili bir sınırlandırma yok. Tüm bütçe insan kaynağı kalemi olarak planlanabilir. Kıdem tazminatı hibe döneminde ödendiği takdirde ve belgelenerek uygun maliyet olur. Karşılık ayrılması uygun maliyet değildir.

Eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetlerden doğacak hizmet alım vb. maliyetler uygun faaliyet ve maliyet türleri arasında yer almaktadır, dahil edilebilir.

İnsan Kaynakları bütçesi için bir üst sınırımız yok. Yalnızca insan kaynakları bütçesi kalemi için hibe talebinde bulunabilirsiniz.

Evet olabilir.

Kurumun yönetim kurulunda 1 kişiden fazla profesyonel çalışan olması kurum yönetişiminde çıkar çatışmasına sebep olabilir. Eğer hibe issgken profesyonel çalışanlar arasında yönetim kurulu üyesi/üyeleri varsa bu kalemin gerekçelendirmesini bütçe açıklamarına yazınız.

Haklara Destek Programı 24 ay süren bir kurumsal hibe ve kapasite gelişim programıdır. Sunduğunuz faaliyetler 24 aydan daha kısa sürebilir, fakat faydalanıcı kurumların 24 ay boyunca süren destek faaliyetlerine katılması beklenir.

Haklara Destek’ten talep edilen hibe tutarına ek olarak hibe dönemi için öngördüğünüz diğer gelir kaynaklarınızı belirtmeniz gerekir. Haklara Destek fonu dışında beklenen, tahmini ek gelirler; örneğin üyelik aidatları, yurt dışından alınan yardımlar, kamu kuruluşlarından alınan yardımlar, diğer bağış ve yardımlar, iktisadi işletme gelirleri, finansal gelirler, kira gelirleri vb. kalemler bu bölüme yazılabilir. Daha önceki yıllarda kurumunuzun gelir kaynaklarına bakarak ve hibe dönemi gelirleri için öngörüde bulunarak Beklenen Gelirler sekmesini doldurabilirsiniz.

Biraz daha açmamız gerekirse hibe alan kurumun Haklara Destek’ten talep ettiği hibe tutarının en az %10’u kadar ek fon bulmasını istiyoruz. Bu nedenle en az hibe tutarının %10’u kadar Beklenen Gelir bildirmeniz gerekir. Rakamlarla örnek vermek gerekirse Haklara Destek’ten 25,000 Euro hibe talep eden bir kurumun Haklara Destek hibesi dışında, hibe döneminde en az 2,500 Euro gelir öngörüsü olmalıdır.

Haklara Destek’te katma değer vergisi, uygun olmayan maliyetler arasında yer alıyor. Bu başvuru kapsamında planlayacağınız mal ve hizmet alımları KDV’den muaf olarak bütçeye yansıtılmalıdır. KDV’nin yanı sıra, diğer vergiler, gümrük vergileri ve ithalat vergileri ve/veya eş etkideki harçlar da bu sözleşme kapsamında finanse edilmez.

Ayni gelirler/bağışlar beklenen gelir içerisinde gösterilemez.

Bütçede yer alacak diğer giderler konusunda böyle bir sınırlandırma yok.

Haklara Destek operasyonel bir hibedir, hiç faaliyet içermeyen bir bütçe hazırlayabilir veya tek bütçe kalemi (; örneğin: sadece “İnsan Kaynakları” kalemi), için hibe isteğinde bulunabilirsiniz.

Bordrolu (yarı ya da tam zamanlı) personele dair tüm giderler “İnsan Kaynakları” başlığı altında gösterilmelidir.

Format ile ilgili bir kısıt/kural yok. Faaliyet raporu kurumun uygun gördüğü biçimde hazırlanabilir ya da halihazırda kurumunuzun faaliyetlerini tanıtmak için hazırladığı bir rapor -gerekliyse- güncellenerek paylaşılabilir. Önemli olan kurumun 2021 yılı içinde gerçekleştirdiği tüm çalışmaları kapsamasıdır.

Başvuru tamamlandıktan ve STÖ “Başvuruyu Tamamla” butonunu işaretledikten sonra başvuru içeriğine dair herhangi bir değişiklik yapılamaz, belge eklenemez. Dolayısıyla “Başvuruyu Tamamla” butonuna basmadan önce tüm içeriğin doğru, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde yazıldığından emin olmak için tekrar kontrol etmeniz önemle önerilir.

“Hayır işleri ve insani yardımlar” uygun olmayan faaliyetler ve maliyetler arasında yer almaktadır. Bu program kapsamında yardım dağıtma ile ilgili faaliyetler ve masraflar karşılanmaz.

Örgütünüzde halihazırda çalışan personeli ya da hibe döneminde yeni istihdam edeceğiniz kişileri insan kaynakları başlığı altına dahil edebilirsiniz. Tek kural, diğer tüm bütçe kalemleri için olduğu gibi, başka bir fon kuruluşu tarafından desteklenmeyen bütçe kalemlerinin talep edilebilmesidir.

Başvuru sahibi STÖ’nün faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de gerçekleştirmesi beklenir. Öte yandan üyesi olduğunuz uluslararası bir ağın toplantısına katılmak için ya da uluslararası savunuculuk faaliyetleri kapsamında yapılacak bir ziyaret vb. ile ilgili maliyetler karşılanabilir.

AB Türkiye Delegasyonu’ndan geçmiş yıllarda hibe alınmış olması ya da devam eden bir hibeniz olması başvuru için engel değildir. Ancak eş zamanlı olarak herhangi başka bir fon veren kurumdan hibe desteği alınıyorsa talep edilen bütçe kalemlerinin birbirinden farklı olması gerekir.

Başvuru sahibi STÖ’nün faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de gerçekleştirmesi beklenir. Öte yandan üyesi olduğunuz uluslararası bir ağın toplantısına katılmak için ya da uluslararası savunuculuk faaliyetleri kapsamında yapılacak bir ziyaret vb. ile ilgili maliyetler karşılanabilir.

Günlük ödenek, kurum personelinin gece konaklama gerektirmeyen günübirlik iş seyahatlerinden ya da şehir içi görev masraflarından doğan yemek ve şehir içi ulaşım giderlerini kapsar.

Başvuru Sistemi (BELLEK)

BELLEK Hibe Yönetim Sistemi, Haklara Destek’e yapılacak başvurular ve daha sonra hibenin yönetimi için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Günümüzde pek çok uluslararası fon kuruluşunun çevrimiçi başvuru sistemine geçmesi ve bir yandan matbu başvurulardaki kağıt israfının önüne geçerken bir yandan da dijital teknolojilerin sağladığı hızlı ve detaylı veri toplama imkanları nedeniyle tercih edilmiştir. Başvuru adayları www.haklaradestek.org/basvuru adresinden örgütleri için bir kullanıcı profili oluşturarak başvuru belgeleri ve eklerine ulaşabilecek, sistem içine yerleştirilen yönergeleri takip ederek başvurularını tamamlayabilecektir. BELLEK Hibe Yönetim Sistemi’nin nasıl çalıştığına ilişkin detaylı bir yönergeye www.haklaradestek.org/Belgeler/BellekRehberi adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru sistemi belli aralıklarla başvurunuzu kaydediyor. Fakat sağlıklı bir başvuru süreci için sabit internet bağlantısına sahip olmanız, ayrıca doldurulan her bölümün sonunda yer alan “KAYDET” butonuna basmanız tavsiye edilir.

Her başvurucu STÖ tek bir kullanıcı kaydı oluşturabilir. Kayıt sayfasında bilgisi girilecek “İletişim Kurulacak Kişinin E-posta Adresi” başvuruya ilişkin tüm yazışmaların yapılacağı ve BELLEK’e giriş yaparken kullanılacak adres olarak belirlenmelidir. Bu nedenle “iletişim kişisi” e-posta adresinin düzenli ve sıklıkla kontrol edilen bir adres olması önerilir.

Başvuru formunda bilgileri talep edilen yetkili kişi kurumda imza yetkisine sahip; başvuru, sözleşme vb. adımlarda imza sahibi olarak yer alacak kişidir. İletişim kişisi ise başvuru sürecini yürütecek kurumun temsilcisidir. Başvuruya ilişkin tüm yazışmalar (sonuç bildirimi vs.) iletişim kişisi e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.

Evet, ancak bu kişinin kurum adına imza yetkisine sahip olması gerekir.

Unuttuğunuz takdirde yeni bir parola alabilirsiniz. Bunun için başvuru giriş ekranında “Parolamı Unuttum” bağlantısını takip ederek kayıtlı adresinize talimat gönderebilirsiniz.